Planet History

Autor: Yehudit Dori Deston

ילדה במעיל אדום

25 במאי, 1961. על דוכן העדים במשפט אייכמן עולה העד ד”ר מרטין פלדי, עורך דין במקצועו,  יליד אוז׳גורוד (Uzhgorod) שבצ’כוסלובקיה. פלדי תיאר בעדותו את קורות היהודים בעיר ואת המגבלות שהוטלו על פרנסתם עם הכיבוש ההונגרי בנובמבר 1938, את כינוסם בגטו לאחר הכיבוש הגרמני במרס 1944, ואת שילוחם לאושוויץ זמן קצר לאחר מכן, בחודשים מאי-יוני 1944. […]

The post ילדה במעיל אדום first appeared on Mimeo.